Terminologie membrán

Anizotropie

Vlastnost látky, která znamená, že fyzikální vlastnosti a chování nejsou stejné ve všech směrech.

Biaxiální test

Je test průtažnosti látky veden ve dvou hlavních kolmých směrech (osnova a útek).

Čep

Čep je válcová součástka uložená v ložisku a umožňující otáčivý pohyb - kloubový spoj.

Form finding

Je proces určování tvaru membrány.

Hyperbolický paraboloid

Hyperbolický paraboloid je zborcená plocha o dvou soustavách přímek. Přímky téže soustavy jsou vzájemně mimoběžné a zároveň jsou rovnoběžné s danou rovinou tzv řídící rovinou. Každé dvě přímky různých soustav se protínají a ve svém průsečíku určují tečnou rovinu.

KEDR lišta

Je liniový kotvící profil s drážkou pro kotvení membrány ke konstrukci.

Kompenzace látky

Membrána se ve fázi vytváření střihů zmenší do nezatíženého stavu. Po vnesení napětí od předpětí se dostane do požadovaného tvaru a velikosti

Kotevní lano

Ocelové lano, které se používá ke stabilizaci konstrukce odolávající zatížení způsobených tlakem či sání větru a zatížení od sněhu a hlavně ze samotného předpětí konstrukce. Kotevní lana zabraňují pohybu konstrukce a jejímu zřícení. Jeden konec se obvykle připojuje k ocelové konstrukci v blízkosti napojení membrány a druhý se kotví ke kotevní patce (k zemi) či jiné pevné konstrukci

Kotevní patka

Ocelový svařenec umožňující přenesení zatížení od celé membránové konstrukce do základů.

Kotevní šrouby

Jsou závitové šrouby či tyče sloužící k upevnění konstrukčních prvků do základů nebo zdiva staveb. Můžou se předem zabetonovat nebo dodatečně kotvit na chemickou nebo mechanickou kotvu.

Křivosti membrány

Membrány využívají výhody dvou křivostí proti sobě v daném místě - v jednom směru je plocha zakřivena konvexně, ve směru kolmo je rovina zakřivena konkávně. Návrh membrán vychází z min. poměru výšky ku délce 1:4.

Lano membrány

Ocelové lano (nejčastěji nerezové), které probíhá kapsou tunýlku. Tímto lanem se vnáší do membrány předpětí. Tvar lana vychází z tvaru střihu, který se navrhuje v poměru min. 1/10 prohnutí vůči délce. Délka lana vychází ze střihu.

Lanová koncovka

Ukončení lana, které umožňuje lano kotvit k další konstrukci. Koncovky mohou být přinýtovány, zalisovány apod.

Lisovaná

Typ montáže lanové koncovky, ve které se pouzdro koncovky nasadí na lano. Koncovka je poté stlačena kolem lana, čímž se vytvoří těsné uložení

Membrána

Látka s vysokou pevností v tahu, tvaruje se pomocí metody form-finding, bývá často tvořena z více střihů svařených k sobě buď VF (vysokou frekvencí) nebo horkovzdušně. Tvořena tkaninou potaženou vrstvou PVC s lakem.

Textilní konstrukce

Soustava...

Napínák

Je zařízení se závitem používané v kombinaci s lany, táhly či jako samostatný prvek za účelem korekce délky (zkrácení neboli napnutí).

Oko

Prvek na ocelové konstrukci umožňující připojení lan, napínáků apod. pomocí čepu.

Osnova

Dlouhé rovné nitě v dlouhém směru tkaniny.

Platle

Kovové (zpravidla nerezové) desky umístěné v rozích membrány, které umožňují kotvení membrány ke konstrukcím.

Propustnost světla

Je míra části světla dopadajícího na povrch látky, která prochází látkou do prostoru pod ní.

Předpětí

Je stav, kdy se do membrány vnesou síly vypnutím tak, aby získala požadovaný tvar a napnutí bez zatížení vnějších vlivů jako vítr či sníh.

Řetězovka

Řetězovka je křivka, kterou vytvoří řetěz (lépe řečeno homogenní dokonale pevné a ohebné vlákno), který je na svých koncích zavěšen. V membránových konstrukcích nikdy nedojde k vytvarování přesné řetězovky, ale tvar lana membrány v tunýlku ukotvené v koncových bodech se při napnutí tomuto tvaru blíží. Proto se pro popis tvaru používá.

Tkaní

Je způsob výroby tkaniny z přízí procházející střídavě nad a pod sebou.

Třmen

Prvek, který se užívá pro vytvoření kloubového spoje namáhaného na tah.

Tunýlek

Je úprava hran membrány přeložením látky tak, že vznikne kapsa, která umožňuje protažení lana či tyče apod.

Útek

Kratší nitě tkaniny, které obvykle běží v pravém úhlu k osnovním nitím.

UV degradace

Je zhoršení stavu látky na základě dlouhodobého vystavení působení slunečního záření.

Vidlička

Zakončení napínáku nebo lana, které umožňuje pomocí čepu prvek zakotvit k další konstrukci.

Výztuha

Je další vrstva látky umístěná v oblasti vysokého napětí za účelem ochrany hlavní látky (zpravidla v rozích).

Základy, základová patka

Konstrukce přenášející veškeré zatížení ze svislých konstrukcí do základové půdy.

Zatížení

Na membránovou konstrukci působí vnější podmínky - tlak a sání větru a sníh. Konstrukce je proto posouzena při návrhu zatížení větrem a sněhem podle místa stavby.